අත් අකුරු,


අත් අකුරු


ලොව කොතැන උපන්නත් , ජීවත් වුනත් , ඔවුන් හදවතින් ලාංකිකය. මේ පෙනෙන්නේ ඉතාලියේ ඉපිද එහි ජීවත් වන , ෆ්ලොරන්ස් හි නැණපහන ආයතනයේ ඉගෙනුම ලබන දරුවන්ගේ දස්කම් ය.

2017 ලෝක ළමා දිනය වෙනුවෙන් නැණපහන අධ්‍යාපන ආයතනය මගින් පවත්වන්නට යෙදුන නානාවිද තරඟ අතරින් බලා ලිවීම තරඟයෙන් ප්‍රථම දෙවන හා තුන්වන ස්ථාන ගත් දරුවන්ගේ දස්කම් ය.

මෙහි විශේෂය වන්නේ මොවුන්ගේ ප්‍රධාන භාශාව ඉතාලි වී, දෙවැන්න ඉංග්‍රීසි වීමත් වන අතර එවන් පරිසරයක හැදෙන දරුවන් සිංහල මාධ්‍යයෙන් මෙවන් දස්කම් දැක්වීමය.


වයස අවු. 8-11 කාණ්ඩයවයස අවු. 5-7 කාණ්ඩය
©️නැණස
Popular posts from this blog

අධ්‍යාපන රටා.

පොම්පෙයි

සඳකඩපහණ